Haedong!


1st place – 2nd Dutch Online Contest – Kummu – Ben de Busser – Mudori (BE)

2nd place – 2nd Dutch Online Contest – Kummu – Martijn Beckers – Mudori (BE)

3rd place – 2nd Dutch Online Contest – Kummu – Dominic den Drijver – Dojo den Drijver

4th place – 2nd Dutch Online Contest – Kummu – Kelly Homborg – Dojo den Drijver

5th place – 2nd Dutch Online Contest – Kummu – Carla Kuster – Martial Arts Academy